OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej „OP“) platia pre nákup v internetovom obchode www.elkalounge.sk predávajúcom pánske a dámske spodné prádlo. Popis tovaru je uvedený na internetovej adrese https://www.elkalounge.sk/obchodne-podmienky. OP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Fideli Berg, s.r.o., Kramperova 1007/3, 142 00 Praha, IČ:03337529, DIČ: CZ03337529 a práva a povinnosti kupujúceho.
 • Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). V prípade, ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa právne vzťahy obchodnými podmienkami neupravené obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v neskoršom znení noviel.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito OP a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky a taktiež reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva – Spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy kúpne, zmluvy o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 • Dodávateľ/predávajúci – Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade týchto OP sa jedná o internetový obchod www.elkalounge.sk
 • Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Kúpna zmluva – podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných informácií o kupujúcom v objednávkovom formulári. Objednávka uskutočnená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, v tomto prípade cez internetové stránky www.el-ka.cz, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa spotrebiteľovi. Potvrdením objednávky sa rozumie doručenie elektronickej pošty obsahujúcej potvrdenie objednávky. Týmto momentom vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva o povinnosti.

Objednávka tovaru

 • Ceny tovaru internetového obchodu www.el-ka.cz sú záväzné, a to až do doby ich zmeny. Internetový obchod www.el-ka.cz si vyhradzuje právo na zmenu cien, a to aj bez predchádzajúceho písomného, či iným spôsobom vydaného oznámenia.
 • Cena tovaru stanovená na základe už uzatvorenej kúpnej zmluvy však nemôže byť jednorazovo zmenená.
 • V prípade, že nastane situácia, kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, táto čiastka mu bude prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.
 • Hlavným spôsobom uskutočnenia objednávky je v internetovom obchode - naplnenie virtuálneho nákupného košíka a odoslanie objednávky. Ďalším spôsobom je uskutočnenie objednávky telefonicky: 604 222 881 a e-mailom: info@elkalounge.sk Pri každej objednávke akýmkoľvek spôsobom je nutné uviesť všetky potrebné údaje o kupujúcom, ktorými sú predovšetkým: meno a priezvisko kupujúceho, celá adresa a spôsob úhrady objednaného tovaru.

Cena tovaru a dodanie

 • Sme platcovia DPH.
 • Objednaný tovar je doručovaný prostredníctvom Českej pošty, DPD a splatný na dobierku, bankovým prevodom alebo online platbou.
 • Poštovné pri nákupe nad 60 EUR je zadarmo.
 • Je tiež možný osobný odber na fakturačnej adrese predávajúceho, pri osobnom odbere sa poštovné nehradí.
 • Poštovné činí: Slovenská pošta - 4 EUR, UPS – 4,5 EUR, dobierka - 1 EUR.
 • Platba bankovým prevodom sa uskutočňuje v prospechIBAN: CZ5920100000002800955701, tovar je odoslaný v súlade s informáciou o jeho dostupnosti po pripísaní fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Variabilný symbol získate po dokončení objednávky.
 • Tovar je možné uhradiť online bankovým prevodom alebo kartou pomocou zabezpečenej platobnej brány GoPay.
 • Balenie neúčtujeme.

Prevzatie tovaru a právo na odstúpenie

 • Podľa občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 sb. v znení starších predpisov) je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v tomto prípade- v prípade, že zmluva bola uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný poskytnúť písomne alebo iným obdobným spôsobom podľa ustanovení odstavcov o spotrebiteľských zmluvách podľa občianskeho zákonníka, činí táto doba na odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. V prípade, že sú informácie riadne poskytnuté v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a počínajúc od tejto doby plynie štrnásťdňová lehota.
 • V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar a o prípadných vadách bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.
 • V prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, táto kontrola pri prevzatí tovaru sa mu taktiež odporúča, aby predišiel prípadným sporom pri reklamácii.
 • Ak kupujúci odstupuje od zmluvy podľa článku 15 OP, kupujúcemu je vrátená cena tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve; kupujúci je však povinný uhradiť predávajúcemu náklady na poštovné a balné podľa článku 13 či 14 OP.
 • Ak kupujúci odstúpi od zmluvy v stanovenej lehote, sú mu peňažné prostriedky vrátené na účet bezodkladne v lehote 30 dní od odstúpenia od zmluvy. 
 • Pre odstúpenie od zmluvy, vrátenie či výmenu, prosím postupujte podľa priloženého formulára, kde stiahnutie tu: FORMULÁR

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje (hlavne meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení starších predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru.
 • Osobné údaje zákazníkov sú úplne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo na prístup k svojím osobným údajom a právo na ich opravu spolu s ďalšími zákonnými právami k týmto údajom.

Reklamačný poriadok, výmena a vrátenie tovaru

 • Kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou, sa podľa občianskeho zákonníka poskytuje záruka na tovar v dĺžke 24 mesiacov.
 • Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, sa poskytuje záručná doba v dĺžke 12 mesiacov.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar po uplynutí záručnej doby.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je tovar v záručnej oprave.
 • Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní alebo vymeniť do 30 dní od prijatia objednávky kupujúcim. Nesmú byť prané, nosené ani nijako opotrebované.
 • V prípade výmeny tovaru, začína bežať nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru kupujúcim.
 • Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.
 • V prípade, že kupujúci zistí vadu tovaru, kvôli ktorej je tovar oprávnený reklamovať, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu a zašle tovar späť na adresu predávajúceho. Na tovar, ktorý bude zaslaný naspäť kupujúcemu na dobierku sa nebude brať ohľad.
 • Ak predávajúci reklamáciu uzná, po dohode kupujúcemu buď vráti zaplatené peniaze dohodnuté v kúpnej zmluve alebo uskutoční výmenu tovaru podľa nasledujúcich článkov.
 • Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo v prípade, že sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade, ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, že ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytovanie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné vady neodstrániteľné a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie (reklamačný protokol) o tom, kedy spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za škody uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, spolu s potvrdením o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k uskutočneniu opravy.
 • Náklady na zaslanie tovaru späť a na výmenu tovaru nesie predávajúci.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým používaním, škody spôsobené používaním v rozpore s návodom na použitie, spôsobené vis maior, inými vonkajšími vplyvmi. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku kratšej životnosti výrobku.

Rozpor s kúpnou zmluvou

 • V prípade, že kupujúcemu bol dodaný iný výrobok ako si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo mu bol dodaný výrobok chybný alebo inak nevyhovuje popisu, zašle ho predávajúcemu späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 • Internetový obchod www.elkalounge.sk si vyhradzuje právo na tlačovú chybu a nepresnosti na týchto stránkach. To však nezbavuje predávajúceho povinnosti pravdivo informovať kupujúceho o vlastnostiach predávaného tovaru.
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
 • Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú platné od 1.3.2014

Kontaktné informácie

 • Tel.: +420 604 222 881
 • E-mail: info@elkalounge.sk